Víme o všech kolech na trhu. Vyberte si z 17 004 kol skladem od 155 značek od 88 prodejců a e-shopů.

BlogKontakt

Podmínky používání

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto podmínky použití upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností OUTFINDO, s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Praha 10 (dále jen „poskytovatel“) a dalšími osobami, uživateli služby Outfindo (dále jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese outfindo.com (dále jen „webová stránka“). Dále upravují práva a povinnosti při využívání služby Outfindo, webové stránky a další související právní vztahy.
  2. Znění podmínek použití může poskytovatel měnit či doplňovat. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce.
  3. OUTFINDO není internetovým obchodem a neodpovídá za správnost poskytnutých údajů od partnerů, a to včetně cen, popisků, velikostí, dostupností či přesnosti fotografií. Před každým nákupem doporučujeme zkontrolovat údaje na stránkách obchodu, na které jste z OUTFINDO přesměrováni. Na všechny nabízené produkty se vztahují podmínky stanovené třetími stranami a OUTFINDO za ně nenese zodpovědnost.
 2. Obsah Smlouvy
  1. Tyto podmínky řídí váš přístup ke službám OUTFINDO a jejich užití a tvoří zákonnou dohodu mezi vámi a OUTFINDO. Přístupem k OUTFINDO a jiným použitím těchto služeb potvrzujete, že jste si tyto podmínky pročetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi.
 3. Podmínky služby
  1. Službu je poskytovatel oprávněn neposkytnout v případě, že jejímu poskytování brání překážky na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Omezení poskytnutí služby může být způsobeno zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
  2. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
 4. Využívání služby
  1. Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám.
  2. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
  3. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
  4. Služba není prodejem zboží, jeho zprostředkováním a poskytovatel služby neodpovídá za jednání třetích stran při prodeji zboží či zprostředkování prodeje zboží mezi uživatelem a prodejcem zboží, které uživateli služba Outfindo doporučí či zobrazí.
 5. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.
  2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).6.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
  3. Uživatel má možnost dát nepodmíněný souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami na adresu uživatele. Zároveň má možnost tento souhlas kdykoliv odvolat.
  4. Podrobné informace o Zásadách zpracování osobních údajů a Zásadách používání cookies najdete na příslušných stránkách, které jsou nedílnou součástí Podmínek používání.
 7. Užívání webové stránky
  1. Uživatel či jiná osoba využívající webové stránky a aplikace společnosti OUTFINDO bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
  2. Uživatel souhlasí s tím, že na webové stránky umístí pouze obsah, jehož je autorem nebo jehož autor poskytl uživateli souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictím webové stránky. Uživatel prohlašuje, že umístěním a zpřístupnněním takového obsahu nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy
  3. Poskytovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost uživatelů
  4. Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru.

Všeobecné obchodní podmínky Outfindo.com pro Partnery

 1. Definice
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Outfindo.com pro Partnery (dále jen „VOP“) představují podrobné smluvní podmínky, kterými se řídí práva a povinnosti Provozovatele a Partnera dle smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Provozovatelem a Partnerem (dále jen „Smlouva“).
  2. Ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito VOP v případech, kdy jsou ustanovení VOP v rozporu s ustanovením Smlouvy. V ostatních případech představují VOP dodatečné smluvní podmínky, kterými jsou Smluvní strany povinny se řídit. Smluvní podmínky stanovené ve Smlouvě a ve VOP budou vykládány jako vzájemně se doplňující. Výklad Smlouvy a VOP bude vždy proveden tak, že přednost bude mít takový výklad Smlouvy, který bude v souladu s těmito VOP (v maximálně možném rozsahu Smlouva nebude vykládána tak, aby to mělo za následek neaplikovatelnost některých ustanovení VOP).
  3. Pro účely Smlouvy a VOP bude níže uvedeným termínům připisován tento význam:
   1. „Nabídkou“ se rozumí souhrn charakteristik jednotlivého Zboží a jeho ceny, za kterou je Partner ochoten prodat Zboží.
   2. „Návštěvníkem“ se rozumí osoba (uživatel sítě internet), která přímo či nepřímo (tj. prostřednictvím jiné osoby, např. partner pro svoji partnerku, atd.) pomocí Systému vyhledává Zboží (např. jízdní kolo) a jeho prodejce za účelem koupě Zboží;
   3. Provozovatelem a Partnerem;
   4. „obchodem“ se rozumí smlouva o koupi Zboží, k jejímuž uzavření směřuje činnost Provozovatele vykonávaná dle této Smlouvy;
   5. „Seznamem“ se rozumí seznam Nabídek (Zboží) aktuální ke každému jednotlivému okamžiku trvání Smlouvy, který je Partner povinen poskytovat Provozovateli dle čl. 2.2 těchto VOP;
   6. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o obchodní spolupráci uzavřená mezi Partnerem a Provozovatelem;
   7. „Systémem“ se rozumí souhrn počítačového programu, algoritmů a jiných softwarových prvků, které jsou přístupné z internetové stránky www.outfindo.cz, jehož popis je uveden v této Smlouvě a jejích přílohách a jehož provozováním Provozovatel poskytuje činnosti směřující k uzavírání obchodů Partnerem;
   8. „Zbožím“ se rozumí každé jednotlivé Zboží, jehož prodej je Provozovatelem zprostředkováván prostřednictvím Systému;
 2. Práva a povinnosti Partnera
  1. Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku o nevýhradním obchodním zastoupení, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně písemně sjednáno jinak.
  2. Partner je povinen obstarat a sdělit Provozovateli údaje nezbytné k plnění povinností Provozovatele dle této Smlouvy a poskytnout Provozovateli nezbytnou dokumentaci vztahující se k předmětu obchodů ve smyslu § 2495 a 2496 občanského zákoníku. Za tím účelem je Partner zejména povinen pravidelně alespoň jednou denně poskytovat Provozovateli v elektronickém formátu xml, csv, xls, xlsx (případně v jiném formátu odsouhlaseném mezi Partnerem a Provozovatelem) aktuální Seznam všeho Zboží, které má Provozovatel prostřednictvím Systému nabízet, spolu s uvedením rozhodných charakteristik každého jednotlivého Zboží, a to dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 těchto VOP nebo dle vzoru dohodnutého individuálně mezi Partnerem a Provozovatelem. Pokud se na tom Smluvní strany dohodnou (zejména pokud Partner nemá automatizovaný systém skladových kapacit nebo potřebné softwarové vybavení umožňující každodenní aktualizaci stavu zásob), mění se lhůta uvedená v předchozí větě na jednou týdně. Partner je povinen poskytovat Provozovateli informace pouze o platných Nabídkách, tj. především nebude předávat informace o Nabídkách, které již nejsou dostupné a nelze zaručit jejich prodej Návštěvníkům.
  3. Data dle čl. 2.2 těchto VOP budou předávána na dohodnutém úložišti v cloudu nebo úložišti Partnera dostupném ze strany Provozovatele přes webové rozhraní. K tomu je Partner povinen poskytnout Provozovateli potřebnou součinnost (např. sdělit Partnerovi parametry webového rozhraní, přihlašovací údaje, atd.). Výjimečně a pouze po předchozí dohodě mohou být data zasílána e-mailem na adresu Provozovatele
  4. Partner je povinen v otvíracích hodinách okamžitě reagovat na případné dotazy ze strany Provozovatele týkající se Zboží a řešit kolizní situace (např. Provozovatel nemá určité Zboží na provozovně, nemá v daném termínu čas, Návštěvník zruší svoji návštěvu, atd.). K tomu budou používány telefonické (včetně SMS) a e-mailové kontakty Smluvních stran.
  5. Partner odpovídá za obsah Nabídek a informací o nich. Partner bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za obsah Nabídek, který mu byl zpřístupněn Partnerem. Provozovatel není povinen a nebude nijak věcně přezkoumávat informace obdržené od Partnera. Tyto informace budou zpracovávány strojově. Jestliže proti Provozovateli budou v souvislosti s obsahem Nabídek uplatněny jakékoli nároky třetích osob (včetně nároků z práv duševního vlastnictví), zavazuje se Partner bez prodlení odškodnit Provozovatele a nahradit mu jakoukoli újmu způsobenou takto uplatněným nárokem třetí strany. Informace o Nabídkách a veškeré informace uveřejňované na Systému na základě informací poskytnutých ze strany Partnera nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy ani nesmí porušovat žádná práva třetích osob (včetně práv duševního vlastnictví).
  6. Partner je povinen Provozovateli bez zbytečného odkladu sdělit, zda Partner obchod obstaraný Provozovatelem přijal, nebo odmítl, popřípadě zda jej Návštěvník či Partner nesplnil.
  7. V případě, že text Nabídky nebo obrazový materiál dodaný Partnerem bude mít povahu autorského díla či jiného předmětu práv duševního vlastnictví, odpovídá Partner za to, že Provozovatel bude oprávněn je publikovat na svých internetových stránkách a v reklamních materiálech sloužící k propagaci stránek Provozovatele. Partner tímto pro eventuální užití autorského díla obsaženého v Nabídce poskytuje Provozovateli bezplatně licenci k užití takového autorského díla dle této Smlouvy bez časového a územního omezení pro účely spolupráce smluvních stran této smlouvy. Partner je povinen nahradit Provozovateli všechny náklady, které Provozovateli vznikly v důsledku toho, že třetí osoba vůči Provozovateli uplatnila práva duševního vlastnictví ohledně jakýchkoliv zobrazení, údajů či jiných projevů publikovaných na Systému na základě informací a údajů obdržených od Partnera.
  8. Partner je povinen bez zbytečného odkladu řešit s Provozovatelem (tj. vysvětlit Partnerovi případné nesrovnalosti nebo doložit správnost jím předložených informací) případné nesrovnalosti v reportu prodejů a v údajích sdělených Provozovateli dle čl. 5.3 VOP a výši provize hrazené Provozovateli.
 3. Práva a povinnosti Provozovatele
  1. Partner výslovně uznává, že Provozovatel nemá povinnost postupovat v souladu s ustanovením § 2489 odst. 2 občanského zákoníku.
  2. Provozovatel není oprávněn uzavírat obchody jménem Partnera.
  3. Partner souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn sdělit třetí osobě údaje, které Provozovatel získal od Partnera a může tyto údaje využít pro sebe nebo ve prospěch třetích osob. Jedná se zejména o údaje o Zboží prodávaných Partnerem a jejich cenách.
  4. Provozovatel není povinen v Systému prezentovat a nabízet všechny druhy Zboží nabízené Partnerem. Provozovatel je oprávněn si jednostranně vybrat, jaké Zboží bude na Systému nabízet.
 4. Provize a platební podmínky
  1. Partner se zavazuje uhradit Provozovateli provizi ve výši stanovené v čl. 2 Smlouvy. Má se za to, že Zbožím prodaným Partnerem Návštěvníkovi v důsledku činnosti Provozovatele dle této Smlouvy, ve vztahu k němuž je Partner povinen Provozovateli zaplatit provizi, se rozumí zejména:
   1. Zboží prodané (a) osobě, která na Systému hledala Zboží, (b) rodinným členům osoby uvedené v písm. (a) shora nebo (c) osobám žijícím ve společné domácnosti s osobou uvedenou v písm. (a) shora, pokud
   2. Systém osobě uvedené pod písm. (i) shora (a) jako Zboží připadající v úvahu pro nákup nabídl Zboží prodávané Partnerem nebo (b) přímo sdělil takové osobě identifikační údaje Partnera.
  2. Zboží, ve vztahu k němuž se hradí provize, zahrnuje jak Zboží nabízené Provozovatelem prostřednictvím Systému, tak jakékoliv jiné zboží, které osoba uvedená pod písm. (i) shora od Partnera nakoupila. Má se totiž za to, že taková osoba se dostala do sféry (působnosti) Partnera na základě činnosti Provozovatele, a Provozovatel tak svou činností umožnil uzavření smlouvy o koupi zboží Provozovatele.
 5. E-shop a zkušební jízdy
  1. E-shop. V případě zájmu Návštěvníka o Zboží, má Návštěvník možnost vyplnit své kontaktní údaje, způsob doručení a platební preference přes objednávkový formulář na www.outfindo.cz. Údaje o Návštěvníkovi se následně přepíšou do objednávkového formuláře na e-shopu Partnera (typicky s poznámkou o koupi přes Outfindo a s url linkem, který obsahuje utm_source=outfindo). Po přijetí objednávky Partner odbaví objednávku podle svých procesů přímo s Návštěvníkem.
  2. Zkušební jízda („Testride”). V případě zájmu Návštěvníka o vyzkoušení Zboží sdělí Provozovatel Partnerovi (typicky e-mailem) informace o požadované Testride (typicky informace o (a) konkrétním Návštěvníkovi, (b) konkrétním termínu (c) konkrétním Zboží). Partner je povinen e-mailem nebo jinou dohodnutou formou potvrdit dostupnost konkrétního Zboží v daném termínu a je povinen Zboží v provozovně Partnera rezervovat pro Testride. Jestliže Partner konkrétní Zboží v provozně nemá nebo nemá čas se v uvedeném termínu Návštěvníkovi věnovat, je povinen tuto skutečnost oznámit Provozovateli e-mailem nebo jinou dohodnutou formou. Dle okolností se Smluvní strany mohou dohodnout na novém termínu či na jiné Nabídce. V takovém případě jsou strany povinny si poskytnout součinnost buď vyhledáním jiného obdobného Zboží nebo jiného termínu. Provozovatel v současné době vyvíjí automatizované rozhraní, v němž bude možné tyto okolnosti řešit.
  3. Obecná ustanovení. Před plánovaným termínem Testride či jiné návštěvy Návštěvníka v provozovně Partnera zprostředkované Provozovatelem zašle Provozovatel Partnerovi e-mailem připomínku. Partner je povinen sdělit Provozovateli bez zbytečných prodlev po plánovaném (i) odbavení objednávky dle čl. 5.1 VOP, (ii) provedení Testride dle čl. 5.2 VOP nebo (iii) návštěvě Návštěvníka v provozovně Partnera relevantní údaje o jejich výsledku, a to konkrétně (a) údaj, zda objednávka byla odbavena nebo zda Testride či návštěva proběhla či nikoliv (s případným uvedením důvodu, proč nikoliv), (b) údaj o tom, zda Návštěvník koupil Zboží či nikoliv s přesným uvedením konkrétního Zboží a jeho ceny, a (c) důvod, proč Návštěvník Zboží nekoupil, pokud je takový důvod Provozovateli znám.
 6. Ostatní ujednání
  1. Smluvní strany jsou oprávněni vypovědět Smlouvu bez udání důvodu písemnou formou nebo e-mailem na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
  2. Provozovatel je oprávněn využít k činnosti Systému a prezentovat třetím osobám všechny údaje a skutečnosti o jednotlivém Zboží, které mu jsou Partnerem sděleny. Provozovatel však není oprávněn třetím osobám sdělovat souhrnné údaje o obchodní činnosti Partnera, tj. např. obrat Partnera dosahovaný skrze Provozovatele, celkovou výši skladových zásob Partnera, atd. Partner je povinen sdělit Provozovateli, jaké skutečnosti považuje za důvěrné a jaké není Provozovatel oprávněn sdělit třetím osobám. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po skončení platnosti Smlouvy
  3. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje (i) na informace veřejně známé, (ii) na informace zpřístupněné v souladu s požadavky platných právních předpisů nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu, (iii) na informace zveřejněné s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany nebo (iv) na informace poskytnuté právním či jiným odborným poradcům Provozovatele, kteří budou vázáni obdobnou povinností mlčenlivosti jako Provozovatel (Provozovatel odpovídá Partnerovi za případné porušení mlčenlivosti ze strany takových osob).
  4. Partner je povinen zachovávat mlčenlivost o výši provizí, které jsou sjednány ve Smlouvě nebo které Partner na základě Smlouvy Provozovateli hradí.
  5. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku.
  6. Uzavřením Smlouvy na dobu neurčitou nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran, o nichž tato Smlouva stanoví, že se uplatní i po jejím ukončení; Smluvní strany se v této souvislosti v souladu s § 2000 odst. 2 občanského zákoníku předem vzdávají svého práva domáhat se po uplynutí deseti let zrušení závazků odpovídajícím těmto právům a povinnostem.
  7. Jestliže po dobu trvání této smlouvy dojde v České republice k zavedení měny Euro, budou všechny částky uvedené v této smlouvě v českých korunách přepočteny na měnu Euro podle přepočítacího koeficientu stanoveného na základě obecně závazného právního předpisu.
  8. Partner není oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Provozovatel je oprávněn práva a povinnosti z této Smlouvy postoupit bez omezení na třetí osoby i bez souhlasu Partnera.
  9. Každá ze Smluvních stran na sebe Smlouvu přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  10. Partner výslovně prohlašuje, že je podnikatelem, který Smlouvu uzavřel při svém podnikání, a nemůže se tudíž domáhat zrušení této Smlouvy dle § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení), ani neplatnosti Smlouvy dle § 1796 občanského zákoníku (lichva). Smluvní strany v této souvislosti dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku (doložky u smluv uzavíraných adhezním způsobem).
  11. Smlouva a VOP obsahují úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle Smluvní strany učiněný při jednání o Smlouvě nebo po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a těchto VOP a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Smluvní strany si nepřejí, aby ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku při výkladu jednotlivých ustanovení Smlouvy včetně VOP byly před dispozitivními ustanoveními zákona upřednostňovány obchodní zvyklosti zachovávané obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ani dosavadní nebo budoucí praxe zavedená mezi Smluvními stranami. Smluvní strany dále pro výklad Smlouvy včetně VOP výslovně vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku (výklad výrazu k tíži toho, kdo jej použil jako první).
  12. Každá Smluvní strana prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy splnila předsmluvní informační povinnost ve smyslu § 1728 občanského zákoníku a nemá v této souvislosti vůči druhé Smluvní straně žádné nároky.
  13. V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane nebo bude shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy bude shledáno zdánlivým (nicotným), zavazují se Smluvní strany obsah takového zdánlivého ustanovení dodatečně vyjasnit, a jeho vadu tak odstranit.
+

Outfindo využívá technologii cookies, aby váš zážitek z výběru kola byl co nejlepší. Používáním webu souhlasíte s jejich využitím.

Ochrana osobních údajů